Politica de confidentialitate

  • Prelucrarea datelor referitoare la serviciu oferit se desfasoara in deplina conformitate cu prevederile legii privind protectia datelor cu caracter personal.
  • Prelucrarea datelor, garantand confidentialitatea maxima, se face in scopul de a onora dezvoltarea serviciului pe care l-ati solicitat.
  • Datele dvs. nu vor fi comunicate sau divulgate unor terti si puteti cere in orice moment modificare sau anulare acestor informatii scriindu-ne la adresa de e-mail. office@miamacchina.com